Hubei China

entrance to shop, hangzhou
entrance to shop, hangzhou
early morning along the yangtze river
early morning along the yangtze river
broom and plaster wall
broom and plaster wall
small shrine above the yangtze river
small shrine above the yangtze river
small shrine above the yangtze river
small shrine above the yangtze river